top of page

2. Søknadsfrist

Søknadsfristen for påfølgende skoleår er 1. desember eller til skolen har fylt opp det antall plasser som styret har vedtatt. Søknader som kommer etter søknadsfristen vil bli vurdert ved 2. inntak som er 1.mars. Inntakskriteriene legges til grunn for inntaket. Hvis elever slutter i løpet av inneværende skoleår kan de erstattes på samme trinn eller på andre trinn.

 

3. Inntakskomité

Inntakskomiteen, som består av rektor og minst én fra skolens pedagogiske personale, gjennomgår søknadene og tar inn det antallet som styret har vedtatt. Skolestyret kan utpeke et av skolestyrets medlemmer til å være med i inntakskomiteen.

4. Inntakskriterier

Ved oversøkning til skolen skal elevinntak skje med utgangspunkt i følgende rangerte kriterier. Hvis flere elever oppfyller de samme kriteriene skal det foretas loddtrekning.

 

1. Ved inntak skal det tas hensyn til jevn fordeling av antall elever på de forskjellig trinn. Et trinn skal ikke ha flere enn 15 elever.

 

2. Ved inntak av elever skal det tas hensyn til en jevn fordeling mellom gutter og jenter i gruppen som helhet.

 

3. Barn med søsken på Vollen Montessoriskole eller i -barnehagen skal prioriteres.

 

4. Barn som går i Vollen Montessori barnehage skal prioriteres.

 

5. Barn av ansatte ved Vollen Montessoriskole eller -barnehage skal prioriteres.

 

6. Barn som har gått i andre montessoribarnehager eller -skoler skal prioriteres.

 

5. Behandling av søknadene

Etter inntakskomitéens inntaksvedtak meddeler rektor skriftlig alle søkere hvorvidt de har fått plass eller ikke. De som blir tilbudt plass, skal akseptere denne innen tre uker ved å sende inn undertegnet kontrakt. 

 

6. Endring av inntaksreglementet

Inntaksreglementet kan endres av skolestyret innenfor rammen av Friskoleloven.

 

7. Klageadgang

For vedtak om inntak gjelder forvaltningsloven. Avgjørelsen om inntak er enkeltvedtak og forvaltningsloven gjelder.

 

Enkeltvedtak fra skolen kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken, jf. Opplæringsloven § 15-2 første ledd og forvaltningsloven § 28. Klagen sendes skolen som er det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket. Spørsmål vedrørende innsyn i sakens dokumenter rettes til skolen v/rektor. Det må framgå av klagen hva det klages på og eventuelt forslag til endring § 32. Fristen for å klage er 3 uker etter at vedtaket er mottatt jf. Forvaltningsloven § 29.

MontessoriskoleNovember2023-11.jpg

Inntaksreglement

1. Inntak

Inntak av elever skjer i henhold til Friskolelovens § 3-1 første ledd og skolens inntaksreglement. Styret avgjør hvor mange elever som skal tas inn ved skoleårets begynnelse i samråd med rektor. Styrets avgjørelse må foreligge før søknadsfristen.

bottom of page