top of page

Vedtekter

§1 Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Vollen Montessoriskole.

 

§2 Grunnkapitalen

Stiftelsens grunnkapital er kr. 100 000.

 

§3 Formål

Stiftelsen Vollen montessoriskole har som formål å drive grunnskole basert på pedagogiske prinsipper utviklet av Maria Montessori, med tilhørende drift av skolefritidsordning (SFO).

 

Stiftelsen drives på ideelt grunnlag og henter primært sine inntekter gjennom gjeldende støtteordninger fra stat og kommune for drift av friskole og gjennom foreldrebetaling.

 

Stiftelsen skal stille egnede lokaler til disposisjon for skole drevet av stiftelsen.

 

Stiftelsen har arbeidsgiveransvar for ansatte ved Vollen montessoriskole.  

 

§4 Stiftelsens styre

Stiftelsen skal ha et styre bestående av seks medlemmer. Styret velger selv styreleder og nestleder. Styremedlemmene velges blant foreldrene på Årsmøtet.

Et styremedlem velges for to år av gangen, og kan gjenvelges. Minst ett av styremedlemmene bør ha kunnskap om montessoripedagogikk. Styret konstituerer seg selv.

Styret er stiftelsens og skolens øverste organ, og har funksjoner både som stiftelsesstyre og skolestyre.   

Møte og talerett i styremøtene har i tillegg til de valgte styremedlemmene; rektor, en representant for lærerpersonalet, en representant for andre ansatte, en representant for foreldrerådet, en representant for elevrådet og en representant oppnevnt av Asker kommune, jf. friskoleloven § 5-1. Styret eller rektor kan innkalle andre etter behov.

Styret møtes minst seks ganger årlig. Styrets leder innkaller til styremøte. Det kan innkalles til ytterligere styremøter hvis styrets leder finner det hensiktsmessig, eller etter ønske fra minimum to andre styremedlemmer.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er tilsted, eller deltar i styrebehandlingen. Det skal føres protokoll over sakene som behandles og beslutninger som fattes.

§5 Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens og skolens øverste organ og skal påse at stiftelsens formål blir etterlevd og at virksomheten drives etter gjeldende lover, forskrifter og stiftelsens vedtekter. Styret har ansvar for å disponere inntekter og utgifter i henhold til stiftelsens formål og sikre at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte, samt at offentlige tilskudd og foreldreinnbetalinger nyttes etter forutsetningene.

Styret skal utarbeide et opptaksreglement og et ordensreglement. Styret skal vedta skolens budsjett, utarbeide årsrapport og stå som ansvarlig for fremleggelse av godkjent årsregnskap. Dokumentene legges frem på Årsmøtet til orientering. 

Styret fastsetter skolepengesatsene og påser at offentlige tilskudd kommer elevene til gode.

Styret ansetter rektor ved skolen. Rektor ansetter personale ved skolen. Rektor skal orientere styret om ansettelsene.

Styret og rektor skal sørge for at skolen har personale med riktig og nødvendig kompetanse, og sørge for et system som gir rektor, undervisningspersonalet, og ansatte med spesielle oppgaver nødvendig kompetanseutvikling.

 

§6 Foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg

Foreldrerådet består av alle foreldrene til elevene ved skolen. Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU velger selv sin leder, og eventuelt nestleder. Leder av FAU har møte- og talerett i skolestyremøtene.

 

§7 Opptak av elever

Opptak av lever er regulert gjennom et eget opptaksreglement.

 

§8 Skolepenger

Styret fastsetter den månedlige satsen for skolepenger innen 1. mai.  Vedtatte satser gjelder for kommende skoleår. Juli er betalingsfri måned. Skolepengene for den enkelte elev forfaller til betaling innen den 5. i hver måned. Det gis ikke fritak for sykefravær. Styret kan også beslutte at det skal betales en avgift dersom barn blir hentet etter at skolefritidsordningen har stengt for dagen. Ved aksept av plass kan det kreves innbetalt et innmeldingsgebyr.

 

§9 Mislighold av foreldrebetaling

Dersom betaling ikke finner sted innen betalingsfristen den 5. i hver måned sendes purring. Dersom betaling fortsatt uteblir sendes inkassovarsel etter 14. dager. Det beregnes et purregebyr. Er betaling fortsatt ikke kommet inn, oversendes kravet til inkasso.

 

§10 Kvalitetssikring

Skolen skal drives etter bestemmelsene i opplæringsloven, friskoleloven og i henhold til montessoripedagogiske prinsipper for de respektive alderstrinn.

 

Skolens ledelse i samarbeid med pedagogisk personale skal hvert skoleår utarbeide en årsplan som inneholder skolens satsingsområder, hovedmål og delmål i tråd med opplæringsloven og friskoleloven. Planen skal legges frem for styret.

 

Skolen plikter å utføre internkontroll i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Det er utarbeidet et eget internkontrollsystem for dette.

 

Styret skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i lover og forskrifter og forutsetningene for godkjenning av skolen blir oppfylt. Styret skal også ha et system for å følge opp resultatene fra det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for elevene.

 

§11 Erstatningsansvar og forsikring

Stiftelsen plikter å tegne ulykkesforsikring for elevene ved skolen. Stiftelsen har ingen erstatningsplikt for elevenes eiendeler når de oppholder seg på skolen.

 

§12 Taushetsplikt og opplysningsplikt

Stiftelsens styre, ledelse og personale har taushetsplikt etter bestemmelser i friskoleloven, opplæringsloven og forvaltningsloven. Skolen har opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten i hh.t. gjeldende lover og forskrifter.

 

§13 Årsmøte

Styret innkaller hvert år innen utgangen av april måned Foreldrerådet til et Årsmøte for å velge styremedlemmer. Hver elev ved skolen gir en stemme ved valg av styremedlemmer.

 

§14 Valgkomité

Valgkomiteen har tre medlemmer, bestående av styreleder, rektor og lederen for FAU. Valgkomiteen velger sin leder. Valgkomiteen legger frem forslag på styremedlemmer på Årsmøtet.  

 

§15 Endring av vedtektene

Styret kan endre vedtektene med to tredjedelers flertall.

MontessoriskoleNovember2023-31.jpg
bottom of page