top of page

Det er stiftelses vedtekter som regulerer styrets virke og som regulerer hvem som velger styremedlemmer. I vedtektene til Vollen Montessoriskole er det nedfelt at Valgkomiteen fremmer forslag til kandidater til styreverv, og at det er foreldrene på skolen som velger styremedlemmer på årsmøtet som finner sted i juni hvert år. Styremedlemmene velges for to år av gangen og er underlagt absolutt taushetsplikt. Når styremedlemmene er valgt velger de selv sin styreleder.

De fulle vedtektene til skolen finner du her lenger opp på siden.

 

Styret er stiftelsens og skolens øverste organ og skal påse at stiftelsens formål blir etterlevd og at virksomheten drives etter gjeldende lover, forskrifter og stiftelsens vedtekter. Styret har ansvar for å disponere inntekter og utgifter i henhold til stiftelsens formål og sikre at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte, samt at offentlige tilskudd og foreldreinnbetalinger benyttes etter forutsetningene.

 

Styret ansetter rektor ved skolen og rektor ansetter personalet ved skolen.

 

Styret vedtar også skolens opptaksreglement og budsjett, og er øverste juridiske ansvarlig for økonomi og drift av skolen.

Styret avholder seks styremøter per år, der de sammen med rektor går igjennom en del faste emner, slik som økonomi, driftsrapporter, avviksrapporter, kvalitetssikring etc. I tillegg er styret en aktiv rådgiver for rektor rundt den generelle driften av skolen, og det formelle organet som behandler saker som ikke kan eller skal behandles av skolens administrative ledelse.

 

Styret ved Vollen Montessoriskole består per dags dato av følgende medlemmer;

Jens Marius Andresen - Styreleder

jens.marius.andresen@gmail.com
Mobil: 92 46 12 09

Kjetil Stake - Nestleder

Edit Bihari – Styremedlem

Tonje Fingalsen Istad – Styremedlem

Nicola Paulukat – Styremedlem

Frode Alver Nilsen – Styremedlem

 

Alle henvendelser til styret skal rettes til Styreleder.

MontessoriskoleNovember2023-20-min-min_edited.jpg

Styret ved Stiftelsen Vollen Montessoriskole 

Vollen Montessoriskole er organisert som en stiftelse. En stiftelse har ingen eiere slik f.eks. et aksjeselskap har. Stiftelsen eier seg selv og er underlagt kontroll av Lotteri- og stiftelsestilsynet, et direktorat og tilsynsorgan under Kulturdepartementet.

bottom of page