top of page

Ordensreglement

Ordensreglement for Vollen Montessoriskole og SFO
 1. Elevene har rett og plikt til å møte på skolen hver dag (Privatskoleloven § 3-2) med mindre de er syke eller har søkt om permisjon. Kontaktlærer skal varsles ved sykdom, samme dag. Dette er foresattes plikt.            

 2. Søknad om permisjon sendes på e-post til kontaktlærer. Søknad om fri mer enn én dag skal sendes rektor. Skolen kan ikke innvilge permisjon i mer enn 10 skoledager (Privatskoleloven § 3-13). Elever som er bortreist sammenhengende i mer enn 10 virkedager må meldes ut av skolen.

 3. Elevene skal møte presis til undervisningen. Dette er hjemmets ansvar.
  I tilfeller hvor eleven ikke møter presis over lengre tid, vil skolen varsle barneverntjenesten i kommunen.

 4. Elever ved skolen må vise respekt overfor medelever, lærere, øvrige ansatte og foreldre og opptre hensynsfullt og hjelpsomt. Ved særlig alvorlige brudd på denne regelen, herunder mobbing, vold og sjikanering, vil eleven kunne utvises for en halv dag. Digital mobbing eller sjikanering av medelever eller voksne på skolen, i og utenfor skoletid, vil kunne medføre utvisning (Privatskoleloven § 3-10) eller at eleven mister retten til å bruke digitale verktøy på skolen.

 5. Elever skal behandle skolebygningen og skolens undervisningsmateriell, inventarer og gjenstander på utearealer med varsomhet. Ved alvorlige tilfeller av skade på skolens materiell eller eiendom, vil hjemmet være erstatningspliktig.

 6. Vollen Montessoriskole tilstreber å være en sukkerfri skole. Dette inkluderer også SFO. Elevene kan kun ha med godteri og/eller brus på skolen ved spesielle anledninger og etter avtale med lærer. Skolens personale har rett til å beslaglegge godteri eller brus.

 7. Elevene kan bare kun forlate skolens område med tillatelse fra lærer eller foresatte, i skole og SFO-tid. Foreldrene vil varsles og må hente sine barn dersom elever forlater skoleområdet over lengre tid.

 8. Elevene kan ikke medbringe farlig leketøy på skolen. Leketøy som brukes uvettig eller vurderes som farlig kan beslaglegges av skolen personale.

 9. Elevene skal overholde skolens totalforbud mot tobakk, alkohol og andre rusmidler på skoleområdet eller ved arrangementer som skolen står for. Skolens personale har rett til å beslaglegge tobakk og rusmidler. Dersom elever blir tatt med alkohol eller tobakk vil rektor kontakte hjemmet og utvisning av eleven vil bli vurdert.

MontessoriskoleNovember2023-30.jpg
bottom of page