top of page
Ferie Og Fridager

Ferie og fridager skole 2023 – 2024

 • Første skoledag mandag 21. august

 • Høstferie 2.-6. oktober (uke 40)

 • Juleferie fra og med fredag 22. desember til og med 1. januar

 • Vinterferie 19.-23. februar (uke 8)

 • Påskeferie fra og med mandag 25. mars

 • Påskeferie til og med tirsdag 2. april

 • Fri 1. mai, 9. mai (Kristi Himmelfart), 10. mai, 17. mai og 20. mai (2. pinsedag)

 • Siste skoledag fredag 21. juni

SFO

SFO (Skolefritidsordning)

Vollen montessoriskole tilbyr SFO for 1 - 4. klasse.
Dersom man ønsker SFO-plass søkes dette på SØKNADSKJEMA SFO.
SFO-betaling for skoleåret 202
3/2024 er kr 2150,-, med tillegg av kostpenger à kr 35.- pr. måned. Betalingen faktureres sammen med foreldrebetalingen, og forfaller til betaling 5. i hver måned. Oppsigelse av SFO-plass må skje skriftlig, og med 3 måneders varsel.

Åpningstider for SFO er 07.30 - 08.30 og 14.30 - 17.00.

 

SFO-leder:
Kent Robin Jansson

kent.robin.jansson@vollenmontessori.no

Mobil 932 59 949 (Kent) eller 908 39 181 (SFO-telefon)


 

Skole/Hjem

Ansvaret for samarbeidet ligger hos skolens ledelse, kontaktlærer/gruppeleder og foreldre.

 

Kontaktlærers/gruppeleders ansvar

Kontaktlærer skal holde god kontakt med foreldrene og blant annet arrangere foreldremøter i samråd med klassekontaktene og lærerne i gruppen.

Kontaktlærer skal orientere seg om forutsetningene til hver elev i den utstrekning det er mulig og av verdi for eleven, slik at han eller hun kan hjelpe og rettlede eleven både i skolearbeidet og i den personlige utviklingen. Kontaktlærer mener en elev har særlige opplæringsbehov skal han eller hun ta det opp med foreldrene og rektor.

Kontaktlærer skal minst to ganger i året ha utviklingssamtale med foreldrene. Elevene kan være med i disse samtalene; etter fylte 12 år har eleven rett til å være med.

I samtale med foreldrene skal kontaktlærer redegjøre for hvordan eleven står i forhold til de oppsatte mål, og hvordan eleven arbeider til daglig.

Skriftlig melding skal alltid sendes når foreldrene ikke har mulighet til å møte til samtale.

 

Foreldrenes ansvar

Alle elevene har sin definerte kontaktlærer, som foreldrene skal forholde seg til i forhold til eget barn.

Foreldrene skal holde seg godt orientert om skolesituasjonene og følge opp barnets skolegang i samarbeid med kontaktlærer.

Viktige ansvarsområder er:

 • Sørge for at elevene kjenner skoleveien, velge den tryggeste strekningen og oppmuntre og legge til rette for at eleven kan gå til skolen eller gå deler av skoleveien.

 • Sørge for at eleven møter presis og opplagt på skolen dvs. at eleven må være på skolen 8.25 for å være i klasserommet kl 8.30.

 • Melde fra til kontaktlærer dersom det er problemer på skolen og bidra aktivt til at problemer kan bli løst til beste for barnet. (Lærerne vil melde alle mobbesaker til rektor se handlingsplanen mot mobbing i informasjonsheftet).

 • Ta opp problemer med den eller dem det gjelder og jobbe for en løsningsorientert prosess.

 • Unngå å søke barnet fri fra skolen mer enn helt nødvendig iht. gjeldene retningslinjer for søknad om skolefri.

 • Aldri snakke negativt om skolen/lærere i barnets nærvær.

 • Være med å motivere eleven for skolearbeidet ved å undre deg sammen med barnet og å oppmuntrer barnet til å komme med mer spørsmål enn svar til skoledagen.

 • Bruke meldingsboken til å gi beskjeder til skolen om forhold som angår eleven (forsentkomming, sykefravær, problemer på skoleveien, forespørsler om skolearbeidet etc.)

 • Ta kontakt med skolen i kontaktlærers telefontid eller når det eller etter avtale.

 

Klassekontaktene og deres oppgaver

Klassekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på gruppeplanet, og det er der grunnlaget for samarbeidet mellom hjem og skolen blir skapt.

Klassekontaktene skal først og fremst arbeide for gjensidig informasjon og forståelse, og de skal være kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen og FAU. De skal samarbeide med lærerne for gruppen - spesielt med kontaktlærer. - og med elevene.

Foreldrerådets arbeidsutvalg gir innspill til klassekontaktvirksomheten, men disse oppgavene peker seg naturlig ut:

 • Planlegge gruppeforeldremøte i samarbeid med kontaktlærer. Drøfte med andre foreldre hvordan møtet kan legges opp og spørre foreldre hva de ønsker å ta opp.

 • Avtale ledelse av foreldremøtene med kontaktlærer. Sørge for at det blir skrevet referat som blir sendt ut til alle foreldre.

 • Tidlig i skoleåret kan det lages en plan i samarbeid med kontaktlærer og elevene - for aktiviteter for hele eller halve skoleåret. Forslaget legges fram for de andre foreldrene på et foreldremøte til drøfting.

 • Snakke med kontaktlærer om informasjonsbehov som foreldrene har og ta opp hvordan foreldrene kan bidra både i den faglige og sosiale utviklingen.

 • Få informasjon fra kontaktlærer om hvordan miljøet i gruppen er, og hva som eventuelt kan bli bedre.

 • Holde god kontakt med foreldrene i gruppen, vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø.

 • Sammen med kontaktlærer sette opp retningslinjer for rask kontakt mellom hjem og skole når det oppstår problemer eller uønskede situasjoner.

 • Bidra til at retningslinjene for samarbeid blir fulgt når mobbing, eller mistanke om mobbing, oppstår. Foreldre og lærere har ansvar for å forebygge mobbing og å stoppe mobbing. De voksne skal ha beskjed. Barna skal vite og være trygge på at de voksne gjør noe.

 • Få elevene med i kontakten mellom hjem og skole.

 • Ta seg av interessene til elevene og foreldrene i saker som gjelder hele gruppen.

 • Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og å formidle ideer og synspunkter fra dem til de rette instanser.

 • Klassekontakter i 7.klasse: Forberede overgangen til ungdomstrinnet sammen med skolen.

 • Sørge for at informasjon fra FAUs arbeid blir videreformidlet til gruppene og legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes meninger om - skriftlig eller muntlig - på foreldremøtene.

 • Ta kontakt med nye foreldre, det vil si foreldre til elever som kommer inn i gruppen i løpet av skoleåret.

 

Husk at klassekontaktene kan delegere ansvar til mange foreldre!

 

Taushetsplikt:

Det er taushetspliktbestemmelsene i Forvaltningsloven (§13) som gjelder i skoleverket. Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, klassekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester. Den gjelder også for foreldre som er på skolen for å observere i sitt barns gruppe. Skolen må informere alle foreldre om hvem som har taushetsplikt og når den gjelder.

Priser

FORELDREBETALING I SKOLEN:
Skole: kr 2460,- med tillegg av matpenger med kr 30,- pr. måned.

 

SFO: Fra 01.08.2022 kr 2150,- pr. måned med tillegg av matpenger med kr 35,- pr. måned.
 

SØSKENMODERASJON VED VOLLEN MONTESSORISKOLE
Søskenmoderasjonen tar hensyn til familier med barn i Vollen montessori barnehage. Søskenmoderasjonenes størrelse vedtas for et år av gangen, i forbindelse med budsjettbehandlingen. Søskenmoderasjon gjeldende fra 1. januar 2017:
Har man ingen barn i barnehage betaler yngste barn i skolen full pris. Barn nr 2 får 10 % rabatt. Barn nr 3 får 20 % rabatt og barn nr 4 får 30 % rabatt. Samme moderasjon vil gjelde for SFO.

 

Dette vil si; om man har ett eller flere barn i barnehage får yngste (første) barn i skolen 10 % rabatt, barn nr 2 i skole får 20 %, barn nr 3 i skole får 30 % rabatt. Samme moderasjon vil gjelde for SFO.
 

Foreldre som ønsker rabatt på skolepenger for kommende skoleår plikter selv å melde fra til skolen, på mail til ann.kristin.biagi@akbregnskap.no innen 1. juni hvert år. Det gis ikke moderasjon med tilbakevirkende kraft, om man ikke har meldt fra om ønsket rabatt.

Generell Info

FASILITETER
Skolen har flotte lokaler som ble renovert i 2009. Hver av gruppene har store og lyse klasserom med eget grupperom.

 

Gruppe 1A og 1B holder til på inngangsplanet i 1. etasje, i” ny-skolen” og disponerer hvert sitt et stort klasserom og et grupperom. På samme plan ligger skolekjøkkenet, og helsesøsters kontor.

Gruppe 2A og 2C holder til i underetasjen. I samme etasje er også skolens gymsal, og lærernes arbeidsrom. Gruppe 3 holder til i vaktmesterboligen.

Klasserommene er delt inn i seksjoner hvor hvert fagområde har sin seksjon.

Fagseksjoner i klasserommene:

 • Norsk

 • Lesekrok

 • Matematikk

 • Engelsk

 • Geografi

 • Biologi

 • Historie

 • Kunst og håndverk

 • Musikk

 

GYM
Skolen har en ny og flott gymsal.

 

Uteskole

Uteskolen er en del av skoletilbudet ved Vollen montessoriskole. På uteskoledagene har vi en fin mulighet til å dra utenfor skolens område til alternative læringsrom. Vi drar på turer hvor vi kan gjøre ulike fysiske aktiviteter og praktiske oppgaver. Vi bruker turdagene til å reise på ekskursjoner til museer, teater, bibliotek og aktuelle lokale foretak. Skolen har satt opp en lavvo. Denne brukes av uteskolen.

 

Skolens uteområde

Vollen montessoris uteområde ble opprustet høsten 2005. Uteområdet har klatrestativ, basketballkurver, smashballstativ, bordtennisbord, fotballmål, huske og sandkasse.

Uteområdet vil bli ytterligere oppgradert i forbindelse med oppussingen av skolens bygg.

Vi kan i tillegg bruke fotball- og skøytebane rett ved skolen

Vedtekter

§ 1       Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Vollen Montessoriskole.

 

§ 2       Grunnkapitalen

Stiftelsens grunnkapital er kr. 100 000.

 

§ 3       Formål

Stiftelsen Vollen montessoriskole har som formål å drive grunnskole basert på pedagogiske prinsipper utviklet av Maria Montessori, med tilhørende drift av skolefritidsordning (SFO).

 

Stiftelsen drives på ideelt grunnlag og henter primært sine inntekter gjennom gjeldende støtteordninger fra stat og kommune for drift av friskole og gjennom foreldrebetaling.

 

Stiftelsen skal stille egnede lokaler til disposisjon for skole drevet av stiftelsen.

 

Stiftelsen har arbeidsgiveransvar for ansatte ved Vollen montessoriskole.  

 

§ 4       Stiftelsens styre

Stiftelsen skal ha et styre bestående av seks medlemmer. Styret velger selv styreleder og nestleder. Styremedlemmene velges blant foreldrene på Årsmøtet.

 

Et styremedlem velges for to år av gangen, og kan gjenvelges. Minst ett av styremedlemmene bør ha kunnskap om montessoripedagogikk. Styret konstituerer seg selv.

 

Styret er stiftelsens og skolens øverste organ, og har funksjoner både som stiftelsesstyre og skolestyre.   

 

Møte og talerett i styremøtene har i tillegg til de valgte styremedlemmene; rektor, en representant for lærerpersonalet, en representant for andre ansatte, en representant for foreldrerådet, en representant for elevrådet og en representant oppnevnt av Asker kommune, jf. friskoleloven § 5-1. Styret eller rektor kan innkalle andre etter behov.

 

Styret møtes minst seks ganger årlig. Styrets leder innkaller til styremøte. Det kan innkalles til ytterligere styremøter hvis styrets leder finner det hensiktsmessig, eller etter ønske fra minimum to andre styremedlemmer.

 

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er tilsted, eller deltar i styrebehandlingen. Det skal føres protokoll over sakene som behandles og beslutninger som fattes.

 

§ 5       Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens og skolens øverste organ og skal påse at stiftelsens formål blir etterlevd og at virksomheten drives etter gjeldende lover, forskrifter og stiftelsens vedtekter. Styret har ansvar for å disponere inntekter og utgifter i henhold til stiftelsens formål og sikre at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte, samt at offentlige tilskudd og foreldreinnbetalinger nyttes etter forutsetningene.

 

Styret skal utarbeide et opptaksreglement og et ordensreglement. Styret skal vedta skolens budsjett, utarbeide årsrapport og stå som ansvarlig for fremleggelse av godkjent årsregnskap. Dokumentene legges frem på Årsmøtet til orientering. 

 

Styret fastsetter skolepengesatsene og påser at offentlige tilskudd kommer elevene til gode.

 

Styret ansetter rektor ved skolen. Rektor ansetter personale ved skolen. Rektor skal orientere styret om ansettelsene.

 

Styret og rektor skal sørge for at skolen har personale med riktig og nødvendig kompetanse, og sørge for et system som gir rektor, undervisningspersonalet, og ansatte med spesielle oppgaver nødvendig kompetanseutvikling.

 

§ 6       Foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg

Foreldrerådet består av alle foreldrene til elevene ved skolen. Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU velger selv sin leder, og eventuelt nestleder. Leder av FAU har møte- og talerett i skolestyremøtene.

 

§7         Opptak av elever

Opptak av lever er regulert gjennom et eget opptaksreglement.

 

§ 8.      Skolepenger

Styret fastsetter den månedlige satsen for skolepenger innen 1. mai.  Vedtatte satser gjelder for kommende skoleår. Juli er betalingsfri måned. Skolepengene for den enkelte elev forfaller til betaling innen den 5. i hver måned. Det gis ikke fritak for sykefravær. Styret kan også beslutte at det skal betales en avgift dersom barn blir hentet etter at skolefritidsordningen har stengt for dagen. Ved aksept av plass kan det kreves innbetalt et innmeldingsgebyr.

 

§ 9.      Mislighold av foreldrebetaling

Dersom betaling ikke finner sted innen betalingsfristen den 5. i hver måned sendes purring. Dersom betaling fortsatt uteblir sendes inkassovarsel etter 14. dager. Det beregnes et purregebyr. Er betaling fortsatt ikke kommet inn, oversendes kravet til inkasso.

 

§ 10     Kvalitetssikring

Skolen skal drives etter bestemmelsene i opplæringsloven, friskoleloven og i henhold til montessoripedagogiske prinsipper for de respektive alderstrinn.

 

Skolens ledelse i samarbeid med pedagogisk personale skal hvert skoleår utarbeide en årsplan som inneholder skolens satsingsområder, hovedmål og delmål i tråd med opplæringsloven og friskoleloven. Planen skal legges frem for styret.

 

Skolen plikter å utføre internkontroll i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Det er utarbeidet et eget internkontrollsystem for dette.

 

Styret skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i lover og forskrifter og forutsetningene for godkjenning av skolen blir oppfylt. Styret skal også ha et system for å følge opp resultatene fra det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for elevene.

 

§ 11     Erstatningsansvar og forsikring

Stiftelsen plikter å tegne ulykkesforsikring for elevene ved skolen. Stiftelsen har ingen erstatningsplikt for elevenes eiendeler når de oppholder seg på skolen.

 

§ 12     Taushetsplikt og opplysningsplikt

Stiftelsens styre, ledelse og personale har taushetsplikt etter bestemmelser i friskoleloven, opplæringsloven og forvaltningsloven. Skolen har opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten i hh.t. gjeldende lover og forskrifter.

 

§ 13     Årsmøte

Styret innkaller hvert år innen utgangen av april måned Foreldrerådet til et Årsmøte for å velge styremedlemmer. Hver elev ved skolen gir en stemme ved valg av styremedlemmer.

 

§ 14     Valgkomité

Valgkomiteen har tre medlemmer, bestående av styreleder, rektor og lederen for FAU. Valgkomiteen velger sin leder. Valgkomiteen legger frem forslag på styremedlemmer på Årsmøtet.  

 

§ 15     Endring av vedtektene

Styret kan endre vedtektene med to tredjedelers flertall.

INNTAKSREGLEMENT FOR VOLLEN MONTESSORISKOLE
 

1. Inntak

Inntak av elever skjer i henhold til Friskolelovens § 3-1første ledd og skolens inntaksreglement.Styret avgjør hvor mange elever som skal tas inn ved skoleårets begynnelse i samråd med rektor. Styrets avgjørelse må foreligge før søknadsfristen.


2. Søknadsfrist

Søknadsfristen for påfølgende skoleår er 1. desember eller til skolen har fylt opp det antall plasser som styret har vedtatt. Søknader som kommer etter søknadsfristen vil bli vurdert ved 2. inntak som er 1.mars. Inntakskriteriene legges til grunn for inntaket. Hvis elever slutter i løpet av inneværende skoleår kan de erstattes på samme trinn eller på andre trinn.

 

3. Inntakskomité

Inntakskomiteen, som består av rektor og minst én fra skolens pedagogiske personale, gjennomgår søknadene og tar inn det antallet som styret har vedtatt. Skolestyret kan utpeke et av skolestyrets medlemmer til å være med i inntakskomiteen.

4. Inntakskriterier

Ved oversøkning til skolen skal elevinntak skje med utgangspunkt i følgende rangerte kriterier. Hvis flere elever oppfyller de samme kriteriene skal det foretas loddtrekning.

 

1. Ved inntak skal det tas hensyn til jevn fordeling av antall elever på de forskjellig trinn. Et trinn skal ikke ha flere enn 20 elever.

 

2. Ved inntak av elever skal det tas hensyn til en jevn fordeling mellom gutter og jenter i gruppen som helhet.

 

3. Barn med søsken på Vollen montessoriskole eller i -barnehagen skal prioriteres.

 

4. Barn som går i Vollen montessoribarnehage skal prioriteres.

 

5. Barn av ansatte ved Vollen montessoriskole eller -barnehage skal prioriteres.

 

6. Barn som har gått i andre montessoribarnehager eller -skoler skal prioriteres.

 

5. Behandling av søknadene

Etter inntakskomitéens inntaksvedtak meddeler rektor skriftlig alle søkere hvorvidt de har fått plass eller ikke. De som blir tilbudt plass, skal akseptere denne innen tre uker ved å sende inn undertegnet kontrakt. 

 

6. Endring av inntaksreglementet

Inntaksreglementet kan endres av skolestyret innenfor rammen av Friskoleloven.

 

7. Klageadgang

For vedtak om inntak gjelder forvaltningsloven. Avgjørelsen om inntak er enkeltvedtak og forvaltningsloven gjelder.

 

Enkeltvedtak fra skolen kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken, jf. Opplæringsloven § 15-2 første ledd og forvaltningsloven § 28. Klagen sendes skolen som er det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket. Spørsmål vedrørende innsyn i sakens dokumenter rettes til skolen v/rektor. Det må framgå av klagen hva det klages på og eventuelt forslag til endring § 32. Fristen for å klage er 3 uker etter at vedtaket er mottatt jf. Forvaltningsloven § 29.

Styret ved Stiftelsen Vollen Montessoriskole

 

Vollen Montessoriskole er organisert som en stiftelse. En stiftelse har ingen eiere slik f.eks. et aksjeselskap har. Stiftelsen eier seg selv og er underlagt kontroll av Lotteri- og stiftelsestilsynet, et direktorat og tilsynsorgan under Kulturdepartementet.

 

Det er stiftelses vedtekter som regulerer styrets virke og som regulerer hvem som velger styremedlemmer. I vedtektene til Vollen Montessoriskole er det nedfelt at Valgkomiteen fremmer forslag til kandidater til styreverv, og at det er foreldrene på skolen som velger styremedlemmer på årsmøtet som finner sted i juni hvert år. Styremedlemmene velges for to år av gangen og er underlagt absolutt taushetsplikt. Når styremedlemmene er valgt velger de selv sin styreleder.

De fulle vedtektene til skolen finner du her lenger opp på siden.

 

Styret er stiftelsens og skolens øverste organ og skal påse at stiftelsens formål blir etterlevd og at virksomheten drives etter gjeldende lover, forskrifter og stiftelsens vedtekter. Styret har ansvar for å disponere inntekter og utgifter i henhold til stiftelsens formål og sikre at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte, samt at offentlige tilskudd og foreldreinnbetalinger benyttes etter forutsetningene.

 

Styret ansetter rektor ved skolen og rektor ansetter personalet ved skolen.

 

Styret vedtar også skolens opptaksreglement og budsjett, og er øverste juridiske ansvarlig for økonomi og drift av skolen.

Styret avholder seks styremøter per år, der de sammen med rektor går igjennom en del faste emner, slik som økonomi, driftsrapporter, avviksrapporter, kvalitetssikring etc. I tillegg er styret en aktiv rådgiver for rektor rundt den generelle driften av skolen, og det formelle organet som behandler saker som ikke kan eller skal behandles av skolens administrative ledelse.

 

Styret ved Vollen Montessoriskole består per dags dato av følgende medlemmer;

Jens Marius Andresen - Styreleder
jens.marius.andresen@gmail.com
Mob: 92 46 12 09

Kjetil Stake - Nestleder

Edit Bihari – Styremedlem

Tonje Fingalsen Istad – Styremedlem

Alfiya Mol – Styremedlem

Frode Alver Nilsen – Styremedlem

 

Alle henvendelser til styret skal rettes til Styreleder.

Varm skolelunsj

Foreldre/FAU har inngått et samarbeid med Barn til bords om bestilling av varm lunsj to ganger i uken. Bestilling skjer direkte til Camilla Wembstad, camilla@barntilbords.no.

www.barntilbords.no
 

Søknadsskjema

Generell info
SFO
Skole/hjem
Priser
Søknadskjema
bottom of page